Mishroom – SUN

ויודעים – תמיד ככה היה: הזרימה את אלה מעדיפה, מי שחי עם חוקים אחרים, משלם בחיים צעירים. לא זוכר המילה – כן, המילה – לא, לא זוכר לא דרגות, לא שמות, ויכול להביא כוכבים בלי לחשוב שזה חלום.Mishroom – SUNMishroom – SUNDuration: 170 seconds

 http://www.youtube.com/watch?v=d3gE6FYf0oQ&feature=youtube_gdata