Blacksmith Irish Pub / Конкурс барменов при поддержке Monkey Shoulder

Blacksmith Irish Pub / Конкурс барменов при поддержке Monkey Shoulder

 http://www.youtube.com/watch?v=OMPwfozHdVI