Hebrew

Vitamin - Pryda friends promo set

vitamin

מה שויטמין אומר על הסט שלו:

 

פרוגרסיב האוס מוסיקה מאוד רגשית, זה מוסיקת הפסטיבל , מוסיקה, וזה במזג האוויר הזה, כאשר הטבע כל כך אנרגטי מראה האופי שלה, אני רוצה לתת לאנשי תחושה של חגיגה, לבטא את רגשותיו בסט שלי

porn Porn